Natječaj za članove stručnih razreda - obavijest iz Komore

NATJEČAJ ZA ČLANOVE STRUČNIH RAZREDA KOMORE

KLASA: 013-05/17-01/01
URBROJ: 251-375/01-02-17-1

Zagreb, 15. rujna 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članaka 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o radu stručnih razreda Upravni odbor Komore je na svojoj 17. sjednici od 15. rujna 2017. godine, donio ovu

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za kandidate za
članove stručnih razreda

Natječaj za kandidate za članove stručnih razreda raspisuje se za sljedeće stručne razrede:

stručni razred za kliničku psihologiju
stručni razred za zdravstvenu psihologiju
stručni razred za psihologe u medicini rada
stručni razred za školsku psihologiju
stručni razred za predškolsku psihologiju
stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada
stručni razred za vojnu psihologiju
stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju
stručni razred za psihologiju sporta.

U stručni razred Upravni odbor Komore izabire i imenuje: predsjednika, zamjenika i najmanje tri člana stručnog razreda na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidati za stručni razred moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

diplomirani psiholog,
osnovna dopusnica,
posebna dopusnica (za stručni razred za psihologe u medicini rada i stručni razred za psihologiju sporta),
najmanje 5 godina radnog iskustva u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan stručni razred.

Kandidat uz prijavu mora priložiti dokaze o ispunjavanju objavljenih uvjeta, životopis (Europass CV) u kojem treba navesti i dosadašnje dužnosti i poslove koje je kandidat obavljao u Hrvatskoj psihološkoj komori i prijedlog programa rada stručnog razreda za naredno mandatno razdoblje.

Sadašnji članovi stručnih razreda mogu ponovo biti birani u stručni razred.

Natječaj se raspisuje s početkom od 18. rujna 2017. godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Komore, tj. do 17. listopada 2017. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, s naznakom: „Prijava na natječaj za člana stručnog razreda za (navesti razred)“.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju članova stručnih razreda u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan
natrag na vrh ▲
Sub, 06. 03. 2021 18:35