24. Dani Ramira i Zorana Bujasa - natječaj za dvogodišnje nagrade Hrvatskog psihološkog društva

HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO

O B J A V L J U J E

N A T J E Č A J

za "Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas"

Hrvatsko psihološko društvo utemeljilo je ovu nagradu u svrhu poticanja razvitka psihologijske znanosti i njezine primjene na području Republike Hrvatske i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedna psihologijska znanstvena i stručna ostvarenja u Republici Hrvatskoj.

Nagrada je utemeljena i prvi put podijeljena god. 1979., prigodom proslave stoljetnice rođenja utemeljitelja hrvatske psihologije svuč. prof. dr. Ramira Bujasa.

Nagrada se za pojedinca sastoji od nagradne plakete i medalje, rada sveuč. prof. Želimira Janeša, ak. kipara, i diplome, rada sveuč. prof. Frana Para, ak. grafičara, odnosno plakete i diplome za znanstvene, stručne i druge organizacije i društva.

NATJEČAJNI UVJETI

I. Dvogodišnja "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" dodjeljuje se za:
1) osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo i
2) osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije.

Nagrada će se podijeliti članovima Hrvatskog psihološkog društva s neprekinutim članstvom od najmanje 5 godine, za djela i ostvarenja postignuta u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2018.
U načelu se podjeljuje po jedna takva nagrada, a samo iznimno mogu se podijeliti najviše po dvije takve nagrade.

"Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo podjeljuje se za otkriće koje:
a) mora biti izloženo u osobito vrijednom psihologijskom znanstvenom radu, odnosno skupu radova koji čine cjelinu,
b) mora predstavljati znatan prinos psihologijskoj znanstvenoj misli,
c) mora po izboru problema, metodici provedbe istraživanja i tumačenju dobivenih rezultata odgovarati općim međunarodnim kriterijima i normama psihologijskog znanstvenog rada.
Ova nagrada u načelu se dodjeljuje pojedincu, a samo iznimno skupini pojedinaca koji su zajedničkim skupnim radom ostvarili znanstveno djelo.

"Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije dodjeljuje se za ostvarenje koje je u nekom određenom području psihologije rezultiralo:
a) razvitkom stanovitog znanstvenog i stručnog psihologijskog područja, odnosno razvitkom i organizacijom osobito vrijednih znanstvenih i stručnih institucija,
b) osobito vrijednom djelatnošću na popularizaciji psihologijske znanstvene misli,
c) međunarodnom znanstvenom i stručnom afirmacijom hrvatske psihologije.
Ova nagrada može se podijeliti pojedincu, skupini pojedinaca, znanstvenim, stručnim i drugim organizacijama i društvima.

II. "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za životno djelo podjeljuje se za osobito vrijednu sveukupnu psihologijsku djelatnost, i to:
a) za osobito vrijedne znanstvene radove koji su dali velik prinos razvitku psihologijske znanstvene misli,
b) za osnutak i dugogodišnju djelatnost na razvijanju osobito vrijednih znanstvenih institucija, te uvođenje i razvitak novih psihologijskih znanstvenih disciplina u Republici Hrvatskoj,
c) za osobito vrijedne rezultate postignute u izobrazbi znanstvenog i stručnog naraštaja, a posebno za osnutak psihologijske znanstvene škole ili smjera,
d) za osobito vrijedna ostvarenja u primjeni i proširivanju psihologijskih znanstvenih dostignuća u praksi.
Ova nagrada podjeljuje se pojedincu. U dvogodišnjem razdoblju može se podijeliti jedna takva nagrada.

"Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas" podjeljuje Hrvatsko psihološko društvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi Izvršni odbor Hrvatskog psihološkog društva.
Ako ocjenjivački odbor zaključi da u navedenom dvogodišnjem razdoblju nije bilo ostvarenja vrijednog za podjeljivanje nagrade, ona se ne će podijeliti.
Prijedloge za podjeljivanje nagrade mogu podnositi svi članovi Hrvatskog psihološkog društva, pojedinačno ili skupno, kao i znanstvene, znanstveno-nastavne organizacije, psihologijska znanstvena i stručna društva.
Prijedlozi s iscrpnim obrazloženjem podnose se u dva pisana primjerka do zaključno dne 18. ožujka 2019. na naslov: Hrvatsko psihološko društvo (za Izvršni odbor), Zagreb, Švarcova br. 20. Uz prijedlog treba priložiti objavljeni rad, odnosno skup radova ili dokumentaciju o znanstvenom ostvarenju predloženom za nagradu.


U Zagrebu, dne 25. veljače 2019.
Ocjenjivački odbor
"Psihologijske nagrade Ramiro Bujas"

HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO

O B J A V L J U J E

N A T J E Č A J

za "Bujasovu zlatnu psihologijsku značku"

U svrhu poticanja razvitka psihologije na području Republike Hrvatske i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedna studentska psihologijska ostvarenja, Hrvatsko psihološko društvo utemeljilo je stalno godišnje društveno priznanje za osobito vrijedan studentski psihologijski diplomski rad.
Nagrada je utemeljena i prvi put podijeljena god. 1979., prigodom proslave stoljetnice rođenja utemeljitelja hrvatske psihologije sveuč. prof. dr. Ramira Bujasa.
Nagrada se sastoji iz zlatne značke i diplome. Zlatna značka izrađena je u zlatarnici po izvornoj psihologijskog znački vlastoručne izradbe sveuč. prof. dr. Ramira Bujasa.

NATJEČAJNI UVJETI

Nagrada ce se podijeliti za izrađen i obranjen osobito vrijedan studentski diplomski rad na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2018.
Diplomski rad mora po izboru problema, upotrijebljenom istraživačkom postupku i tumačenju dobivenih rezultata odgovarati kriterijima i normama psihologijskih stručnih istraživanja.
Nagrada se podjeljuje pojedincu. U jednogodišnjem razdoblju u načelu se podjeljuje po jedna takva nagrada (studentima svakog od studija psihologije u Republici Hrvatskoj).
Ako ocjenjivački odbor zaključi da u spomenutom razdoblju nije bilo diplomskog rada vrijednog za podjeljivanje nagrade, ona se ne će podijeliti.
Nagradu podjeljuje Hrvatsko psihološko društvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi Izvršni odbor.
Prijedloge za podjeljivanje nagrade mogu podnositi, pojedinačno ili skupno, svi članovi Hrvatskog psihološkog društva, studenti psihologije, psihologijski instituti, odsjeci, zavodi, i druge znanstvene, znanstveno-nastavne i stručne organizacije i društva.
Prijedlozi s iscrpnim obrazloženjem podnose se u dva primjerka do zaključno dne 18. ožujka 2019. na naslov: Hrvatsko psihološko društvo (nagradni prijedlog), Zagreb, Švarcova br. 20. Uz prijedlog treba priložiti i jedan primjerak obranjenog diplomskog rada predloženog za nagradu.


U Zagrebu, dne 25. veljače 2019.
Ocjenjivački odbor nagrade
"Bujasova zlatna psihologijska značka"

HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO

O B J A V L J U J E

N A T J E Č A J

za "Psihologijsku nagradu Zoran Bujas"

Hrvatsko psihološko društvo utemeljilo je ovu nagradu u svrhu poticanja razvitka hrvatske psihologije i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedan prinos razvitku i promicanju psihologijskog tiska i nakladništva na području Republike Hrvatske.
Nagradu je utemeljila Skupština Hrvatskog psihološkog društva godine 2004., prigodom obljetnice rođenja prof. dr. sc. Zorana Bujasa, u znak trajnog štovanja i uspomene na svoga zaslužnog člana.
"Psihologijska nagrada Zoran Bujas" sastoji se od plakete i diplome.

NATJEČAJNI UVJETI

"Psihologijska nagrada Zoran Bujas" podjeljuje se članovima Hrvatskog psihološkog društva s neprekinutim članstvom od najmanje 5 godine, za osobito vrijedna ostvarenja u području hrvatskog psihologijskog tiska i nakladništva:
1.) za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine (piscu ili piscima knjige),
2.) za osobito vrijedno višegodišnje uređivanje i izdavanje psihologijskog časopisa ili niza (serije) psihologijskih tiskovina (publikacija),
3.) za osobito vrijednu višegodišnju psihologijsku nakladničku djelatnost.

Nagrada za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine može se dodijeliti knjizi objavljenoj u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2018.
U jednoj godini u načelu se može dodijeliti jedna nagrada za osobito vrijednu psihologijsku knjigu, a samo iznimno mogu se godišnje dodijeliti najviše tri takve nagrade.
Godišnje se može podijeliti samo po jedna nagrada za osobito vrijedno uređivanje psihologijskog časopisa ili niza publikacija, kao i nakladničku djelatnost.
"Psihologijsku nagradu Zoran Bujas" podjeljuje Hrvatsko psihološko društvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi ocjenjivački odbor.
Ako ocjenjivački odbor zaključi da u navedenom razdoblju nije bilo ostvarenja vrijednog za podjeljivanje nagrade, ona se ne će podijeliti.
Prijedloge za dodjeljivanje "Psihologijske nagrade Zoran Bujas" može podnijeti skupina od deset redovitih članova Hrvatskog psihološkog društva ili Hrvatske psihološke komore, njihovi upravni odbori, znanstvene i stručne sekcije Hrvatskog psihološkog društva, psihologijske znanstvene, znanstveno-nastavne, stručne i strukovne organizacije, ustanove i društva.
Prijedlozi s iscrpnim obrazloženjem podnose se u dva primjerka do zaključno 18. ožujka 2019. na naslov: Hrvatsko psihološko društvo (za Ocjenjivački odbor), Zagreb, Švarcova br. 20. Uz prijedlog treba priložiti objavljenu knjigu ili dokumentaciju o uredničkom i nakladničkom ostvarenju predloženom za nagradu.


U Zagrebu, dne 25. veljače 2019.
Ocjenjivački odbor
natrag na vrh ▲
Ned, 17. 10. 2021 19:54