Suvremena psihologija - novi glavni urednik i novi predsjednik savjeta časopisa

Suvremena psihologija - časopis Hrvatskog psihološkog društva kojeg suizdajemo s Nakladom Slap ima novo vodstvo. Predstavljamo novog Glavnog i odgovornog urednika/Editor-in-Chief dr. Zvjezdana Penezića te Predsjednika Savjeta/President of Advisory Editorial Board dr. Gorana Milasa njihovim životopisima:

PROF. DR. SC. ZVJEZDAN PENEZIĆ
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić redoviti je profesor na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Od samog početka rada na Odjelu angažiran je u nastavi te je tijekom godina predavao na različitim kolegijima. Sudjelovao je u brojnim znanstveno-istraživačkim projektima, što je rezultiralo autorstvima i koautorstvima u nizu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u relevantnim psihologijskim časopisima i publikacijama. U više navrata bio je član Organizacijskog i/ili Programskog odbora međunarodnog skupa Dani psihologije u Zadru.
Član je uredništva Zbirke psihologijskih skala i upitnika od početka njena izdavanja, Book of Selected Proceedings: 15th Psychology Days in Zadar, Book of Selected Proceedings: 20th Psychology Days in Zadar te jedan od urednika knjige Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Recenzent je nekoliko sveučilišnih udžbenika, a u svojstvu recenzenta angažiran je i u nekoliko časopisa.
Predsjednik je međunarodne konferencije pod nazivom European Conference on Personality (ECP 19).

PROF. DR. SC. GORAN MILAS

Prof. dr. sc. Goran Milas od 1992. do danas stalno je zaposlen u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje radi na brojnim projektima kao suradnik ili voditelj. Od 1996. do danas predaje na Hrvatskim studijima. Također je predavao na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilištu VERN i na Doktorskom studiju pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
Godine 2014. je zaposlen na radnom mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u Institutu Pilar, a 2016. izabran je za naslovnog redovitog profesora u trajnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Sudjelovao je u planiranju i izvođenju više od stotinu temeljnih i primijenjenih empirijskih istraživanja. Objavio je tri knjige, troja skripta, šezdesetak znanstvenih članaka i poglavlja, pedesetak znanstveno-istraživačkih izvješća i više od stotinu primijenjenih istraživačkih izvješća.
Više...

Suvremena psihologija - novi broj Vol. 20, br. 2, 2017

Suvremena psihologija, novi broj Vol. 20, br. 2, 2017. donosi sljedeće članke:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Irena J. Ristić, Miloš Milošević
Neugodni i novi sadržaji u funkciji kreativnosti:
Po čemu se studenti umjetnosti razlikuju od ostalih? 117
DISTURBING AND NEW CONTENT IN THE SERVICE OF CREATIVITY:
WHAT MAKES ART STUDENTS DIFFERENT FROM OTHERS?

Mia Stupin, Tamara Mohorić, Ivana Ilijašić Veršić
Upitnik emocionalne kompetentnosti za djecu (UEK-D)
– Preliminarni rezultati prilagodbe i validacije 137
EMOTIONAL SKILLS AND COMPETENCE QUESTIONNAIRE
FOR CHILDREN (ESCQ-C) – PRELIMINARY ADAPTATION AND
VALIDATION RESULTS

Ana Slišković, Irena Burić, Lucija Bubić
Uloga strategija emocionalnog napora u objašnjenju izgaranja nastavnika 151
THE ROLE OF EMOTIONAL LABOUR STRATEGIES IN
THE EXPLANATION OF TEACHERS’ BURNOUT

Marijana Šuvak-Martinović, Ivona Čarapina Zovko
PROCRASTINATION: RELATIONS WITH MOOD, SELF-EFFICACY,
PERCEIVED CONTROL AND TASK DEMANDS 165
Prokrastinacija: Uloga percipirane kontrole i zahtjeva posla,
samoefikasnosti i afektiviteta

Prilozi iz povijesti psihologije
Kruno Krstić: O rasi i naciji – drugačije 179
KRUNO KRSTIĆ: ON RACE AND NATIONALITY
– AN ALTERNATIVE VIEW

HR-DAZG-239 – Zavod za psihologiju i fiziologiju rada 197
HR-DAZG-239 – BUREAU FOR PROFESSIONAL PSYCHOLOGY
AND PHYSIOLOGY

In memoriam 209
Prikaz knjige 213
Prikaz testa 221
Indeks autora 223
Indeks ključnih riječi 224
Index key words 225

Ugodno čitanje i ugodan ljetni odmor želi vam Hrvatsko psihološko društvo i Naklada Slap!
Više...

Suvremena psihologija - novi broj časopisa Vol. 20, br. 1, str. 1-102

Suvremena psihologija, službeni časopis Hrvatskog psihološkog društva, citirana je u PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSCI), CSA - Social Science Collection, Sociological Abstracts, Linguistic and Language Behavior Abstracts, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, SCOPUS Elsevier Bibliographic Database, hrčak.hr, ERA - Educational Research Abstracts

Novi broj časopisa Vol. 20, br. 1, str. 1-102, donosi:

SADRŽAJ / CONTENTS
Predgovor 3

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Irena Burić, Josipa Cvijetović, Ivana Macuka
Ličnost, radna angažiranost i zadovoljstvo poslom –
posredujuća uloga razočaranosti u obrazovni sustav 7
PERSONALITY, WORK ENGAGEMENT AND JOB SATISFACTION –
THE MEDIATIONAL ROLE OF DISAPPOINTMENT IN
THE EDUCATIONAL SYSTEM

Sandra Nakić Radoš, Roberta Jelić, Đurđica Jurjević
EMOTIONAL REACTION TO MENARCHE AND
MENSTRUAL ATTITUDES 23
Emocionalna reakcija na menarhu i stavovi prema menstruaciji

Mira Klarin, Vesna Antičević, Goran Kardum, Ana Proroković, Joško Sindik
COMMUNICATION AND SOCIAL SKILLS IN EDUCATION OF
HEALTH OCCUPATION STUDENTS: ATTITUDES AND
VALIDATION ON NATIONWIDE PARALLEL GROUP
RANDOMIZED STUDY 39
Komunikacijske i socijalne vještine u obrazovanju studenata
zdravstvenih studija: stavovi i validacija na nacionalnom uzorku

Paula Krilčić, Sanja Šimleša, Marina Olujić, Jelena Kuvač Kraljević
Povezanost izvršnih funkcija i jezika u odrasloj dobi 53
RELATIONSHIP BETWEEN EXECUTIVE FUNCTIONS AND
LANGUAGE IN ADULTHOOD

SUVREMENA PSIHOLOGIJA, vol. 20, br. 1, 2017, str. 1-102STRUČNI ČLANAK
PROFFESSIONAL ARTICLE

Goran Kardum, Ina Reić Ercegovac
Provjera latentne strukture revidiranog upitnika kvalitete interakcija roditelj-dijete 71
REVIEW OF THE LATENT STRUCTURE OF THE REVISED QUALITY
OF PARENT-CHILD INTERACTION QUESTIONNAIRE

Bilješka iz povijesti psihologije
Stotinu godina masovnog testiranja inteligencije 87
Prikazi knjiga 95

Časpis Suvremena psihologija dobivaju svi redoviti članovi HPD-a.
Više...

Suvremena psihologija - objavljen je novi broj časopisa Vol. 19, br.2 2016.

Časopis Suvremena psihologija namijenjen je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i općoj psihološkoj tematici i službeno je glasilo Hrvatskog psihološkog društva. U najnovijem izdanju Vol. 19, br. 2. 2016 možete pročitati:

SADRŽAJ / CONTENTS:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI/ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Josipa Vučković, Koraljka Modić Stanke
Implicitni stavovi prema posvojenoj djeci – treba li budućim stručnjacima (dodatna) edukacija o temi posvojenja?
IMPLICIT ATTITUDES TOWARDS ADOPTED CHILDREN – DO FUTURE EXPERTS NEED (ADDITIONAL) ADOPTION EDUCATION?

Ivana Tucak Junaković, Marina Nekić, Neala Ambrosi-Randić
Roditeljsko zadovoljstvo, generativnost i uspješno starenje
PARENTAL SATISFACTION, GENERATIVITY AND SUCCESSFUL AGING

Jelena Ombla, Marina Vidaković
Kvaliteta bliskih odnosa kod vlasnika pasa i aspekti privrženosti kućnom ljubimcu
QUALITY OF CLOSE RELATIONS IN DOG OWNERS AND ASPECTS OF ATTACHMENT TO THE PET

Marina Nekić, Ivana Tucak Junaković, Neala Ambrosi-Randić
Korištenje interneta u starijoj dobi: je li važno za uspješno starenje?
USING THE INTERNET IN OLDER AGE: IS IT IMPORTANT FOR SUCCESSFUL AGING?
PRETHODNO PRIOPĆENJE/PREVIEW ANNOUNCEMENT

Andrea Tokić, Diana Dragaš, Ljiljana Gregov
Stilovi vožnje i rizik od prometnih prekršaja i nezgoda
DRIVING STYLE AND RISK OF TRAFFIC VIOLATIONS AND ACCIDENTS

Maša Milas, Ana Šimunić
Odnos kreativnosti sa shizotipijom i psihoticizmom kod studenata umjetničkih i neumjetničkih usmjerenja
THE RELATIONSHIP OF CREATIVITY WITH SCHIZOTYPY AND PSYCHOTICISM IN STUDENTS OF ARTISTIC AND OTHER DOMAINS

PREGLEDNI RAD/REVIEW ARTICLE

Jelena Ombla, Zvjezdan Penezić, Marina Vidaković
Socioemocionalni kontekst privrženosti kućnim ljubimcima
SOCIOEMOTIONAL CONTEXT OF ATTACHMENT TO PETS

Časopis Suvremena psihologija dobivaju svi redoviti članovi Hrvatskog psihološkog društva.
Više...

Suvremena psihologija - izašao novi broj časopisa

Najnoviji broj časopisa Suvremena psihologija donosi sljedeći sadržaj:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Andrea Tomšić, Željko Jerneić, Maša Tonković Grabovac
Razvoj upitnika nepoželjnog organizacijskog ponašanja za studentsku populaciju 5
DEVELOPMENT OF A COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR
QUESTIONNAIRE FOR STUDENT POPULATION

Josip Šabić
Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima
vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem na ispitu državne mature
iz Hrvatskog jezika 21
COMPARISON OF RESULTS OF CANDIDATES FROM DIFFERENT
DIALECTAL REGIONS ON ITEMS RELATED TO THE TEXTS WRITTEN
IN ČAKAVIAN DIALECT IN CROATIAN LANGUAGE STATE FINAL
EXAMINATION

Maja Parmač Kovačić, Zvonimir Galić i Lea Andreis
Upozorenje o lažiranju odgovora u upitniku ličnosti: jesu li upozoreni
ispitanici iskreniji? 35
WARNING AGAINST FAKING ON PERSONALTIY QUESTIONNAIRE:
ARE WARNED PARTICIPANTS MORE HONEST?

Umran Akin
THE PREDICTIVE ROLE OF SELF-COMPASSION ON SOCIAL WELL-BEING
IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS 53
Uloga samosuosjećanja u predviđanju društvene dobrobiti studenata u Turskoj

Mia Marić, Marija Sakač
INDIVIDUAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO STUDENTS'
ACADEMIC ACHIEVEMENT AND MOTIVATION FOR LEARNING 63
Individualni i društveni faktori vezani uz školski uspjeh učenika i motivaciju
za učenje

PREGLEDNI ČLANAK
REVIEW ARTICLE

Marija Radetić-Paić
Razvoj i primjena istraživačkih ljestvica rizičnih ponašanja mladih 81
THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF RESEARCH SCALES
ON HIGH-RISK BEHAVIOURS IN YOUTHS

Više...

Suvremena psihologija - novi broj časopisa

Novi broj Suvremen psihologije donosi sljedeće radove:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

1. Ivana B. Petrović, Panta Kovačević, Maja Ćurić
A comparison of Web-based and paper-and-pencil job satisfaction surveys (Primljeno 23.9.2013.)
Usporedba internetskih i papir-olovka ispitivanja zadovoljstva poslom

2. Svetlana Borojević, Vasilije Gvozdenović
Is attention necessary in perception? (Primljeno 23.9.2013.)
Je li pažnja nužna u percepciji?

3. Ana Jakopec, Zoran Sušanj, Sanja Stamenković
Uloga stila rukovođenja i organizacijske pravednosti u identifikaciji zaposlenika s organizacijom (Primljeno 4.10.2013.)
The role of leadership style and organizational justice in employee's organizational identification

4. Sandra Nakić Radoš, Meri Tadinac, Radoslav Herman
Validation study of the Croatian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Primljeno 17.10.2013.)
Validacijsko istraživanje hrvatske verzije Edinburškog upitnika poslijeporođajne depresivnosti (EPDS).

5. Maks Vinšćak, Andrea Vranić
Utjecaj sugestivnosti pitanja i vrste prikazanog materijala na pojavu lažnih sjećanja (Primljeno 25.10.2013.)
The effect of question suggestibility and type of material on false memories

PRETHODNO PRIOPĆENJE

1. Ivana Glavina, Lana Kulenović, Joško Vukosav
Stresori i načini suočavanja kod policijskih službenbika (Primljeno 19.9.2013.)
Stressors and coping mechanisms among police officers

Suvremenu psihologiju časopis je Hrvatskog psihološkog društva u izdanju Naklade Slap, a dobivaju ga svi redoviti članovi HPD-a.

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Pon, 13. 07. 2020 12:17