Hrvatska psihološka komora - poziv na skupštinu 17.12.2016.

KLASA: 003-08/16-01/04
URBROJ: 251-375/01-01-16-1
Zagreb, 28. studenog 2016.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 31. Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 17. prosinca 2016. godine u Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4, Zagreb, s početkom u 12:00 sati i sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2. Odluka o visini članarine za 2017.

3. Plan rada za 2017.

4. Financijski plan za 2017.

5. Izmjena Statuta Hrvatske psihološke komore

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak obavezno potvrdite do 08. prosinca 2016. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslanom faksom ili e-mailom.

Srdačno,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

Sve materijale vezane za najavljenu skupštinu možete pronaći na www.psiholoska-komora.hr .
natrag na vrh ▲
Pet, 05. 06. 2020 14:13