HPK - natječaj za članove Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članaka 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o radu stručnih razreda Upravni odbor Komore je na svojoj 44. sjednici od 18. studenoga 2015. godine, donio ovu

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za kandidate za
članove Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Natječaj za kandidate za članove stručnih razreda raspisuje se za Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada.

U stručni razred Upravni odbor Komore izabire i imenuje: predsjednika, zamjenika i najmanje tri člana stručnog razreda na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidati za stručni razred moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

diplomirani psiholog,
osnovna dopusnica,
najmanje 5 godina radnog iskustva u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan stručni razred.
Kandidat uz prijavu mora priložiti dokaze o ispunjavanju objavljenih uvjeta, životopis i prijedlog programa rada stručnog razreda za naredno mandatno razdoblje.

Natječaj se raspisuje s početkom od 19. studenoga 2015. godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Komore, tj. do 18. prosinca 2015. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Iblerov trg 9, s naznakom: „Prijava na natječaj za člana Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada".

Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju članova stručnih razreda u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

Predsjednik Hrvatske psihološke komore
Hrvoje Gligora
natrag na vrh ▲
Sri, 27. 05. 2020 14:10